مدیران شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا

مرتضی نجات بخش

مدیر بازرسی و پیگیری های ویژه

فرامرز بوداغی

مدیر بهره برداری و امور مسافری

امیر حسین زارعی

 مدیر فنی

حمید شهمیرزادی

مدیر فروش و بازاریابی 

مهدی هزارخوانی

مدیر پشتیبانی و امورقراردادها

حسین مظاهری

مدیر سایت اصفهان

سید رضا هاشمی

مدیر سایت مشهد

سید محمود ملیحی

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

حمید اکبری

رئیس اداره طرح و برنامه

محبوبه الیاسی

رئیس اداره منابع انسانی، امور اداری و آموزش

موسی نحوی

رئیس دفتر مدیرعامل

image

مهسا قشقایی

مسئول روابط عمومی

image

ناصر پورهمدانی

مسئول سایت تهران

حسین صفری

مسئول سایت شیراز

اسدالله محمدزاده

مسئول سیر و حرکت

حسین احسانی

مدیر مالی